РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ ЦАРИНСКА УПРАВА БРОЈ 4920 24.12.2001 год.

Предмет : Упатство согласно реформата на платниот систем

Согласно реформата на платниот систем и определба за воведување на концептот на единствена трезорска сметка почнувајки од 01.01.2002 се гаси сметката од типот 845 (Сл.весник 93/2001).

За Царинската Управа тоа значи дека евиденцијата на приходите што произлегуваат од царинските_постапки ќе ги евидентира преку единствената

трезорска сметка (100-0000000630-95) отворена во Народната банка на РМ. За посебно разграничување   на  направените   приходи   за  потребите   на Царинската Управа отворена е посебна под-сметка (уплатна сметка 845-960)

Реформата на платниот систем воведува и нов документ (ПП50 Сл. весник 43/2001) преку кој ќе се евидентираат уплатите на јавните давачки од страна на правните и физичките лица . Начинот на пополнување на овој документ во платниот систем е посебно регулиран и објаснет во Сл. весник 43/2001.

За потребите на царинската постапка т.е за полесно евидентирање на регулираните царински обврски го даваме следното дополнување на начинот на пополнување на налогот ПП50

Рубрика - Повикување број - задолжување

1 .Плаќање на царински долг повикувајки се нареферентен број (руб. 7) од ЕЦД
 

1 0 8 - Г Г Г Г - X X X X - X X X X X X X X X X
Идентификација на бројот преку кој се врши плаќање   Година на формирање на документот   Царинска испостава Каде е формиран документот   Референтен број рубрика 7 од ЕЦД

       

2. Плаќање на царински долг повикувајки се на број на регистрација на ЕЦД рубрика "А" од ЕЦД

2 0 5 - Г Г Г Г - X X X X - X X X X X X - X    
                                               
Идентификација на бројот преку кој се врши плаќање   Година на
регистрирање
наЕЦД
  Царинска испостава Каде е формиран документот   Број на регистрација на ЕЦД рубрика "А" од ЕЦД   0 - Извозно ЕЦД 1 - Увозно ЕЦД

       

        3. Плаќање на царински долг повикувајки се на број на решение за накнадна наплата

5 0 7 - Г Г Г Г - X X X X - X X X X X X X X X X
                                               
Идентификација на бројoт преку кој се врши плаќање   Година на решение   Царинарница каде е донесено решението   1000-Скопје 2000- Куманово 3000- Штип  4000- Гевгелија 5000- Битола   Број на решение            

     

        4 Плаќање на царински долг кој произлегува од наплата на ЦПД

8 0 9 - Г Г Г Г - X X X X - Г Г Г Г М М Д Д    
                                               
Идентификација на бројот преку кој се врши плаќање   Година на ЦПД   Царинска испостава   ГГГГММДД - Година месец и ден за кој се однесува уплатата    

        

Рубрика - Цел на дознака

Оваа рубрика се пополнува со текстот -"Уплата на царина и други давачки"

Рубрика - Назив на примачот

Оваа рубрика се пополнува со текстот " БУЏЕТ НА РМ - ЦАРИНСКА УПРАВА НА РМ"

Рубрика - Банка на приемачот

Оваа рубрика се пополнува со тексот "Народна банка на РМ"

Рубрика - Сметка

Бројот на единствената трезорска сметка е 100-0000000630-95

Рубрика - Уплатна сметка

 

8

4

5

 

X

X

X

 

0

0

9

6

0

                         
        Шифра на општина седиште на правното или физичко лице
(види шифрарник)
           

                                       

Рубрика - Сметка на буџетски корисник - единка корисник Не се пополнува

Рубрика - Приходна шифра и програма Не се пополнува

ДИРЕКТОР
Драган Даравелски ср

 

ПРИЛОГ :


ОПШТИНИ СО ОЗНАКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Реден број

Назив на општината ознака на општината
1 Берово 001
2 Битола 002
3 Брод Македонски 003
4 Дебар 004
5 Делчево 005
6 Демир Хисар 006
7 Гевгелија 007
8 Гостивар 008
9 Кавадарци 009
10 Кичево 010
11 Кочани 011
12 Кратово 012
13 Крива Паланка 013
14 Крушево 014
15 Куманово 015
16 Неготино 016
17 Охрид 017
18 Прилеп 018
19 Пробиштип 019
20 Радовиш 020
21 Ресен 021
22 Струга 025
23 Струмица 026
24 Свети Николе 027
25 Штип 028
26 Тетово 029
27 Велес 030
28 Валандово 031
29 Виница 032
30 Центар 033
31 Чаир 034
32 Гази Баба 035
33 Карпош 036
34 Кисела Вода 037